Použité zkratky , značky na těchto stránkách , slovník

pro Vaší orientaci, k identifikaci- řazení položek je směrodatné katalogové číslo známky,
pro známky Československa 1918-1992, Protektorát Č+M 1939-1945 a Česká republika 1993- 2020 kat.č. z katalogů MERKUR-REVUE,PĚNKAVA,POFIS,PRESFIL,TROJAN, Maxa,Marenčík-Špreňar,
pro zbytek světa jsou použitá katalogová čísla MICHEL, 
popřípadě informativně YVERT, GIBBONS, PHILEX, perfiny- ISTVÁN,CASIELLES,SAND,

naskenované obrázky NEjsou nijako upravovány, retušovány a td.,

 

ZNÁMKOVÉ ZEMĚ STAMP LAND STAMP COUNTRY

AL,al, Albánie, Shqiperia,**,o,
CZ,cz, Česká republika, Czech Republic, Tschechische Republik,**,o,
Cz,cz, Československo, Czechoslovakia, Tschechoslowakei,**,o,
Chl,chl, Čile, Chile,**,o,
CN,cn, Čína, China,**,o,
Fi,fi, Finsko, Suomi,**,o,
Fr,fr, Francie,**,o,
Hu,hu, Maďarsko, Magyar, Hungary,**,o,
DDR,ddr, Německá Demokratická Republika,**,o,
DR,dr, Německo Německé císařství, Deutsche Reich,**,o,
BRD,brd, Německá Spolková Republika, Bundesrepublik Deutschland,**,o,
Mong, mong, Mongolsko, Mongolia,**,o,
P,p, Polsko, Polska, Polen, Poland,**,o,
PČM, Protektorát Čechy a Morava ,**.
pčm, Protektorát Čechy a Morava ,o,
Ö,ö, Rakousko, Austria, Österreich,,**,o,
SK,sk, Slovensko, Slovakia, Slowakei,**,o,
USA,usa, Spojené státy americké, United States of America,**,o,
Y, Yemen- Jemen
YK,yk, Yemen- Jemen království,**,o,

ZKRATKY SHORTCUTS SHORTCUTS

,A, aršík,
AČP, anketa české pošty o nejkrásnější poštovní známku,
,AT, automatové známky,
,AT1, Hrad Veveří,
,AT2, Hrad Zvíkov,
,AT3, Jindřichův Hradec,
,AT4, Průhonice,

,CDV,52, celina, katalogové číslo, dopisnice, korespondenční lístek,
,celistvost, obálka,
,CM, cartes – maximum, pohlednice s nalepenou a orazítkovanou zn.,
,COB, obálky s natištěnou známkou,
,CPH pohlednice s natištěnou známkou,

,čtbl., čtyř blok známek,

,dc, decentrovaná známka,
,DČ, deskové číslo,
,DL, doplatní známka,
,dp.rohPA, dolní pravý roh Přepážkového Archu,
,DR, doruční známka,
,dt, datum tisku,
,DV, desková vada,
,DZ, desková značka,

,€, euro- měna

,F, falzum,
,FDC, obálka dne vydání známky Československo, Česká republika, oficiální,
,fdc, obálka s razítkem vydání známky, svět a ostatní,

,hkPA, horní kraj Přepážkového Archu,
,hkPL, horní kraj Přepážkového Listu,

383., kat.č. známky jednotlivé,
383.-, kat.č. známky ze série,
/3/ součet známek,PL,FDC, a td. v sérii

.kat.č., katalogové číslo, 
,katalog, MERKUR-REVUE, POFIS, Pěnkava,PRESSFIL MICHEL,
,k, kupon nepravý,
,K, kupon,
,KD, kupon dolní,
,KH, kupon horní,
,KL, kupon levý,
,KN, kupon nepotištěný,
,KP, kupon pravý,

,Kp, kupon potištěný,

,L, letecké zn.,
,ll, lesklý lep,

,mf, malý formát /známka, pohlednice/,
,Mi.č. číslo z katalogu MICHEL,
,mich, MICHEL katalog,
,M-R, MERKUR-REVUE katalog,
,M,meziarší,
,mil, milión,
,ml, matný lep,
,Ms, meziarší svislé,
,Mv, meziarší vodorovné,


,nákl., náklad vydaných známek,A,PL,
,NL, nálepní list,
,nominál, hodnota vytištěná na známce, celině, celistvosti
,nominál ,A,16,-Kč, u českých známek,
,nominál ,E,32,-Kč, u českých známek,
,nominál ,Z,32,-Kč, u českých známek,
,NV, novinové známky,


,Op,tiskový obtisk na lepu,
,OP,přetisk obráceně převrácený,

,p, perforace,
,PA, přepážkový arch,
,PaL, pamětní list,
,PAL, pamětní list pošty,
,Pd,přetisk převrácený,
,Pě,Pěnkava katalog,
,pf, perfin,
,pik, piktogram,
,pl, pamětní list,
,PL, přepážkový list,
,poč, počítadlo,
,PO,perforační otvor,
,POB, příležitostná obálka pošty,
,poš., poškozený materiál,
,průsv., průsvitka,
,PT, příležitostný tisk,
,PTB, příležitostný tisk,
,Pv,přetisk vícenásobný,

,rz, ročník známek,
,rzk, ročník známek kompletní včetně ,A,PL,
,rzkk, ročník známek kompletní včetně ,A,PL, sestav ,K,

,S, spojka, například zn.+K+zn,
,Sl, služební známka,
,SL, sešítkový list,
,spl, soukromý pamětní list,
,st, soutisk známek, dvou a více různých známek,
,str, střihaná známka,
,ST,spojené typy,
,SU, suvenýr ankety"nejkrásnější známka roku",

,štbl, šesti blok známek,

,TB, protichůdná dvojce,
,TL, tiskový list,
,třp, tří páska známek,
,TV,tisková vada,
,TZ,tiskárenská značka,


,vr, válečkové razítko,-o-,
,VT, výstavní tisk,
,VV, výrobní vada,

,z, zoubkování,
,zn, známka,
,ZS, známkový sešitek,
,ZSS, známkový sešitek speciál, s kupony,
,ZSSL, známkový sešitek, sešitkový list,
,ZSSLs, známkový sešitek, sešitkový list, samolepicí známky,

,**, čisté-nepoškozené, nepoužité známky, aršík, neporušený lep,
,*, po nálepe, mírně porušen lep,
,/*/, bez lepu, nerazítkovaná známka, nepoužitá celina, celistvost, pohled,
,o, razítko denní,
,o-, razítko příležitostné,
,o", razítko příležitostné prvního dne,
,-o, razítko strojové, s přítiskem,
,-o-,razítko válečkové,

ZNAČKY MARKEN BRANDS
,
, celina- korespondenční lístek,/*/,
,
, celina,o,
,
, celistvost- dopis- obálka,
,
, čtyř blok,
,
, deseti blok,
,
, dvoupáska svislá,
,
, dvoupáska vodorovná,
,
, letecké,
,, pohlednice nepoužitá,/*/,
,
, pohlednice,o,
,
, průvodka,
,
, výstřižek se známkou,

,©, značka u specifického zboží se zkrácenou dobou na vrácení- reklamaci,

obrázky jsou informativní ke každému produktu- známce, 
obrázky NEjsou nijako upravovány , barevně, retušováním a td.,
produkt- známka- zboží je zasíláno vždy v základní podobě a kvalitě jak je popsáno, vyobrazeno či je označeno,**,*,/*/,o,-o,-o-,o", a pokud možno dle nejpřesnějšího popisu a informativního obrázku,

pokud je jedinečný produkt- známka- zboží / např. tisková vada, zvláštnost barvy a podobně tak jest u dané položky upozorněno,

rádi Vám vše vysvětlíme filatelie@filatelie-marvan.cz  tel. 604899849

nástroje pro automatické překlady z jazyka do jazyka:

SLOVNÍK:

ČESKO / NĚMECKO / ANGLICKO / FRANCOUZSKO / ŠPANĚLSKÝ

ARCH,   Bogen,       sheet,          feuille,                foglio,
ARŠÍK   Bloek bloek, miniat.sheet bloe bloeeo
BARVA Farbe eolour eouleur eolore
BEZLEPU ohneGummi withoutgum sans gomme senzagomma
BEZVADNÝ tadellos free from defeet sans défaut irréproehable perfeeto
CELINA Ganzsaehe postal stationery entier-postal
CENTROVÁNO zentriert eentered eentré eentrato
ČERNOTISK Sehwarzdruek blaek proof épreuve en noir prova de la stampa nera
ČTYŘBLOK Viererbloek bloek of4 bloe de4 bloeeo di 4
ČTYŘPÁSKA Viererstreifen strip of four bande de quatre striseia di 4 pezzi
DATUM Datum date date data
DECENTROV ÁNO dezentriert offeentre mal eentré mal eentrato
DESKOVÁ vada Plattenfehler plate error erreur de gravure difetto di cliché gravure
DESKOVÁ značka Plattenzeiehen plate mark marque de planehe segno di cliehé
DESKOVÉ číslo Plattennummer plate number numéro deplanehe numero di cliehé
DOKLAD Beleg doeument doeument doeumento
DOLE unten below en bas giu
DOPIS Brief letter lettre lettera
DOPISNICE Postkarte posteard earte postale eartolina postale
DOPLATNÉ Nachgebuhr postage due taxe pagamento
DOPLATNÍ zn. Portomarke pstoasmtapge due timbre taxe segnatassa timbre de
DORUČNÍzn. Zustellungsmarke delivery stamp délivraneefraneobollo di reeapito
DVOnCE Paar pair paire eoppia
DVOJTÉ zoub. Doppelziihnung double dentelure double doppia perforation dentellatura
nvorrrv use Doppeldruek double double impression doppia impression impressione
FLEK Fleek spot táche marehia
FRANKOTYP Freistempel Frank-canceler eaehet de franehise
GUMOVÉ razítko Gummistempel rubber stamp eaehet en gomme timbro de la goma
HEZKÉ schěn fine beau belio
HŘEBENOVÉ zoub. Kammzahnung eomb perforation dentelure au peigne
HRUBÝ TISK grober Druek eoarse print impression grasse stampa grosso
CHYBNÝ fehlerhaft defeetive défeetueux difettoso
CHYBNÝ OTISK Fehldruek error erreur errore
JEMNÝ TISK feiner Druek fine print impression fme stampa fme
KAMENOTISK Steindruek lithography lithographie stampa litografia
KNIHTISK Buehdruek typography typographie stampa tipografiea
KŘÍDOVÝ PAPÍR Kreidepapier ehaIky paper papier eouehé earta gessato
KUPÓN Leerfeld blank field eoupon répouse seontrino
POHLEDNICE Ansichtskarte picturial postcard carte postale cartolina
POŠKOZENÝ beschadigt damaged endommagé difettoso
POUŽITÝ gebraucht used usé usato
PROTlCHUDNÁ DVOJCEKehrdruckpaar tete-beche tete-beche tete-beche
PRŮSEK Durchstich roulette percage taglio
PRŮSVITKA Wasserzeichen watermark filigrane filigrana
PRVNÍ LET Erstflug first flight premiervol primo volo
PŘEDBĚžNÁ Vorlaufer forerunner précurseur provissorio
PŘELOŽKA Bogenumschlag paperfold pli du papier (ri) piegamento
PŘETISK Aufdruck overprint surcharge sovrastampa
PŘEVRÁCENÝ kopfstehend  inverted  renversé  capovolto
PŘÍTISK ůberdruck surcharge surcharge appore de la stampa
PULENÝ halbiert bisected coupé en deux tagliato in due
RAZÍTKO Stempel cancellation oblitération timbro
REPAROVÁNO repariert repaired réparé riparato
RETUŠ Retusche retouch retouche ritocco
ROH Ecke comer angle angolo
RŮZNÉ verschiedene different varié divers diversa
ŘÁDKOVÉ Linienzahnung line perforation dentelure en ligne dentellatura
ZOUBKOVÁNÍ lineare
SBÍRKA Sammlung collection collection collezione
SÉRIE Satz set série serie
ŠKRT Federzug pen-stroke annulation a la plume frego a penna
SLlTÝ TISK verschwommener smudged printing impression floue stampa Druck mescolata
SLOŽKA Papierfalte paperfold pli du papier quintemo
SLUŽEBNÍ zn. Dienstmarke Official stamp timbre de service francobollo di servizio
SMÍŠENÉ Misch mixed mixte misto
SOUKROMÝ privat private privé privato
SOUTISK Zusammendruck se-tenant se-tenant stampa colectiva
SPĚŠNÁ zn. Eilmarke express stamp timbre exprés francobollo urgento
SPOJENÉ TYPY gemischte Typen se-tenant types types se-tenant typi legati
STŘÍHANÝ geschnitten imperforted non dentelé non dentellato
SVĚŽÍ postfrisch mint neuf avec gomme congomma originale
SVISLÝ senkrecht vertical vertical verticale
SVITEK Markenrolle roll of stamps rouleau de timbres rotolo de la francobollo
TENKÝ diinn thin aminci sottile
TĚSNÝ knapp cut close court stretto
TISKOPIS Drucksache printed matter imprimé stampari
ÚZKÝ schmal narrow étroit a passo ridotto
VADA Mangel defect défaut difetto
VLEVO links on the left a gauche a sinistra
VODOROVNÝ waagerecht horizontal horizontal orizzontale
VPRAVO rechts on the right a droite a destro
VYNECHANÝ fehlend missing manqué tralasciato
VÝROBA Herstellung production fabrication produzio
VÝSTŘIŽEK Ausschnit cout-out découpage ritaglio
VZÁCNÉ selten scarce rare rare
VZOREC Specimen speciment spéciment modello
ZASTŘIŽENO angeschnitten touched coupé intaccato
ZKOUŠENO gepriift signet signé periziato
ZKUSMÝTISK Probedruck trial print épreuve prova
ZNAČKA Zeichen sign signe segno
ZOUBKOVÁNÍ lineare
ZVRÁSNĚNÝ PAPÍR geriffeltes Papier ribbed paper papier cotelé carta korrugata
ŽILKOVANÝ PAPÍR Faserpapier granite paper papiermelé carta con:fili di seta

Veškerý sběratelský materiál který nabízím zde na www.filatelie-marvan.cz je pouze a jen sběratelského zájmu.
    Marvan

děkuji za Vaše případné připomínky, hodnocení či Váš názor na:

a

http://filatelie-marvan.cz/index.php?controller=contact


filatelie-marvan

 

» přejít na obchod